Wettelijke toelichting

Quantum Tech Bvba
Nijverheidsweg 18
9820 Merelbeke

Telefoon: + 32 (0)9 230 93 11
Telefax: + 32 (0)9 230 95 11

Email: sales@quantumtech.be
E-Mail: rayonex@quantumtech.be

Internet: www.QuantumTech.be
Internet: www.rayonex.be


Wettelijke toelichting bij de website
1. Inhoud

Alle teksten, foto's en andere gepubliceerde informatie zijn onderworpen aan het auteursrecht van Rayonex GmbH, voor zover derde partijen er geen copyright op bezitten. In ieder geval is elke reproductie, distributie of mededeling aan het publiek uitsluitend  toegestaan mits een niet-overdraagbare en herroepbare toestemming van Rayonex GmbH.

2. Verwijzingen en links

Links die verwijzen naar deze website, vereisen de goedkeuring van Rayonex GmbH. Een dergelijke goedkeuring is noodzakelijk bij elke fundamentele wijziging van de inhoud van de webpagina die de link bevat. Deze goedkeuring kan op elk moment unilateraal worden ingetrokken. Een link in pagina's met illegale, beledigende, misleidende of lasterlijke inhoud is in elk geval uitgesloten.

Hoewel de inhoud van de webpagina’s met de grootste zorg wordt samengesteld wordt geen garantie verleend voor de actualiteit of de volledigheid ervan.

Voor webinhoud waarnaar door middel van links wordt verwezen, is Rayonex GmbH niet verantwoordelijk, aangezien het hierbij niet om eigen inhoud gaat. Externe links worden bij hun installering gecontroleerd op eventuele onwettelijke inhoud. Die werd op het ogenblijk van de installering niet vastgesteld. Het nazien van inhoud van derden vormt overigens geen wettelijke verplichting. 

De in deze webpagina’s genoemde handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. 

Hou er rekening mee dat onze talrijke tips, adviezen en oplossingen de raadpleging van een bevoegd arts of welzijnsdeskundige niet vervangen. Daarenboven wijzen we er nadrukkelijk op, dat de klassieke geneeskunde de werking van bio-energetische trillingen en hun verband met welzijn tot op heden heeft aanvaard noch erkend.  

 

De hier aangereikte informatie vervangt geen bezoek aan een deskundig arts of gezondheidstherapeut. De klassieke geneeskunde heeft de effecten van bio-energetische trillingen tot op heden aanvaard noch erkend